Međunarodni skup “Modeli upravljanja procesima obnove i razvoja povijesnih gradova”

Međunarodni znanstveno-stručni skup
MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA OBNOVE I RAZVOJA POVIJESNIH GRADOVA
Primjer Ivanić-Grada: Mogućnosti revitalizacije i obnove starog Ivanića

Organizatori: Hrvatska sekcija ECOVAST-a i udruga Prijatelji baštine – Amici hereditatis
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Ivanić-Grad, 11. studenoga 2011.

POZIV NA PRIJAVU SAŽETAKA

Polazišta

Promjene u gospodarstvu i ekonomiji, suvremeni način stanovanja, rada i prometa te promjene u demografskoj strukturi stanovništva rezultiraju promjenama u povijesnim gradovima u Hrvatskoj i u Europi koje zahtijevaju nove aktivne politike i strategije za njihovo očuvanje, obnovu i održivi razvoj.

Obnova povijesnih naselja postala je jedan od najzahtjevnijih zadataka prostornoga uređenja i politike upravljanja gradovima. Usmjeravanje razvoja u već izgrađene, povijesne prostore, umjesto zauzimanja poljoprivrednoga ili prirodnog zemljišta za gradnju u posljednjim godinama u međunarodnim okvirima postaje sve izraženiji stav.

Povijesne jezgre gradova gube svoju privlačnost jer ne zadovoljavaju zahtjeve današnjeg života, nemaju planove za cjelovitu obnovu koja bi ih ponovo učinila privlačnima ali i ne iskorištavaju svoje gospodarske i druge potencijale. Zaštita povijesnih cjelina često se razmatra odvojeno od promišljanja njihove budućnosti što rezultira nefleksibilnim uvjetima korištenja. Mjere zaštite, očuvanja i obnove u pravilu ne prate odgovarajući programi upravljanja i financiranja što je preduvjet za uspješnu provedbu procesa obnove. Iako ova problematika nije nova, u posljednjem su desetljeću u Hrvatskoj evidentne dramatične posljedice takvog stava, izražene, uz rijetke iznimke, gotovo sustavnim napuštanjem povijesnih ambijenata i usmjeravanjem razvoja na novu gradnju i širenja građevnih područja naselja. Povijesne jezgre gube stanovnike, a time i stambenu funkciju, ali i svoju tradicionalnu gospodarsku osnovu (obrte i ostale djelatnosti), a istovremeno se turističkoj djelatnosti pridaje veliko značenje bez kritičkog promišljanja svih posljedica koje iz toga proizlaze. Nedostaju sredstva (javna i privatna) za održavanje i obnovu povijesnih zgrada i prostora, za zadržavanje zanatskih i ostalih djelatnosti. Prije svega nedostaju kvalitetni projekti i programi obnove te potpora javnih uprava koji bi, da postoje, mogli i morali riješiti i probleme financiranja i upravljanja takvim projektima.

Povijesne jezgre gradova i ostala povijesna naselja zahtijevaju posebne metode i alate za zaštitu i obnovu, ali se trebaju uključiti i u planiranje ekonomskog i društvenog razvoja te urbanističkoga planiranja. Osim toga, u upravljanje razvoja treba se uključiti lokalna zajednica: lokalni stanovnici i lokalno gospodarstvo uz potporu servisa javne uprave. U okviru EU fondova se već dvadesetak godina osiguravaju sredstva za pojedine programe obnove, a naglasak se stavlja na stanovanje i poboljšanje uvjeta života te na takve programe obnove koji će rezultirati zaštitom povijesnih cjelina uz omogućavanje ekonomski održivog razvoja. Obnova je postala jedan od najvažnijih strateških ciljeva prostorne politike s kojom države, regije i gradovi nastoje rješavati probleme prostornog razvoja.

Primjer povijesne urbane jezgre Ivanić-Grada ilustrativan je primjer malog povijesnog grada, zapuštenih zgrada i prostora, nestalih tradicionalnih obrta, zatvorenih radionica i ostalih javnih sadržaja. U toj jezgri žive i o njoj se brinu jedino njeni stanovnici uglavnom starije životne dobi. Osim baštine povijesne jezgre otvara se tema valorizacije industrijske baštine te slojeva gradogradnje druge polovice 20. stoljeća temeljene na naftnim resursima. Namjera ovoga skupa je poticanje razgovora između građana, lokalne samouprave, upravnih tijela, znanstvenika  i stručnjaka iz različitih područja kako bi se formirali zajednički stavovi o metodama i mogućim aktivnostima kojima bi se zaustavilo propadanje, potaknula obnova i poboljšao život u povijesnim gradovima.

Ciljevi

Skup će pokušati dati odgovore na pitanja:
_ Koje su vrijednosti povijesne jezgre i graditeljskog naslijeđa iz raznih povijesnih razdoblja? (Istraživanja)
_ Kakav je značaj baštine povijesnih gradova i kome je to važno? (Interesenti)
_ Kakvo je stvarno stanje – snage, slabosti, prijetnje i mogućnosti? (Postojeći planovi, projekti, programi, sustav zaštite i odnos prema baštini, vlasništvo, namjena zemljišta i građevina, korištenje, upravljanje, mogućnosti ulaganja…)
_ Koje su aktualne metode upravljanja planiranjem i situacijom? (Politika, administracija, zakoni, financije, procedure….)
_ Koji su novi zahtjevi u odnosu na ograničenja povijesne jezgre? (Infrastruktura, promet..)
_ Što se želi postići u kratkom, srednjem i dugom vremenskom roku? (Vizija, opći plan)
_ Što su javni i privatni interesi u procesima obnove i razvoja?
_ Koji su načini i metode provođenja obnove? (Sustavi upravljanja, planiranja, financiranja te zakonodavni okviri )
_ Kakav je ekonomski interes i kako osigurati sredstva?
_ Kakva je uloga stanovnika i korisnika prostora?
_ Primjer Ivanić-Grada: analiza dosadašnjih rezultata i problemi u revitalizaciji povijesnoga gradskog središta?

Tematski okvir

_ Istraživanja povijesnog grada: kulturno povijesna, sociološka, ekonomska, krajobrazna i sl.
_ Urbana obnova, opća i teoretska polazišta
_ Rekonstrukcija i konzervacija, metode vrednovanja
_ Urbanistički planovi revitalizacije
_ Modeli gospodarenja prostorom
_ Programiranje i upravljanje planom obnove
_ Upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem (povezivanje sadržaja, poljoprivreda, industrija, turizam..)
_ Partnerstvo i suradnja (stanovnici, vlasnici, gospodarstvenici, javna uprava, udruge civilnog društva…)
_ Javni i ekonomski interes
_ Suvremena iskustva u urbanoj obnovi: domaći i međunarodni primjeri modela obnove i razvoja povijesnih gradova

Rokovi

Rok za predaju sažetaka radova: do 30. travnja 2011.
Sažetak (na hrvatskom ili engleskom jeziku) do najviše jedne stranice teksta poslati na adresu
e-pošte: info@ecovast.hr

Obavijest o prihvaćanju rada: do 31. svibnja 2011.
Rok za predaju cjelovitih radova: do 20. rujna 2011.

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 250 kuna.
Za članove Hrvatske sekcije ECOVAST-a ili udruge Prijatelji baštine kotizacija iznosi 150 kuna. Kotizacija za studente iznosi 75 kuna (besplatno za studente članove udruga – organizatora skupa) .

Znanstveni i organizacijski odbor

dr.sc. Peter Fister, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
dr.sc. Nataša Jakšić, Arhitektonski fakultet, Zagreb
dr.sc. Damir Krajnik, Arhitektonski fakultet, Zagreb
dr.sc. Jasenka Kranjčević, Institut za turizam, Zagreb
dr.sc. Aleksandar Lukić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
dr.sc. Anka Mišetić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
dr.sc. Nenad Starc, Ekonomski institut, Zagreb
dr.sc. Ratko Vučetić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
mr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, Ministarstvo kulture, Zagreb
mr.sc. Valerija Kelemen Pepeonik, Hrvatska sekcija ECOVAST-a

Nikša Božić, Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Maja Cepetić, Udruga Prijatelji baštine
Katarina Magić Koščević, Udruga Prijatelji baštine
Ana Marković, Udruga Prijatelji baštine
Tihana Stepinac Fabijanić, Hrvatska sekcija ECOVAST-a  / ECOVAST International
Branka Širinić, Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Vida Pust Škrgulja, Udruga Prijatelji baštine

Kontakti:

info@ecovast.hr 
prijatelji.bastine@gmail.com


Download: Prvi poziv (pdf, 830 kB)