Mali gradovi

Polazišta

ECOVAST smatra da je potreban pristup cjelovitom ruralnom razvoju , a obuhvaća društvenu, gospodarsku, okolišnu i kulturnu dimenziju aktivnosti koje se poduzimaju u okviru održivog razvitka ruralnih područja. Prirodna i graditeljska baština značajno pridonose privlačnosti sela i malih gradova kao mjesta stanovanja, ali i interesa za kulturni i eko turizam. Procesi globalizacije ne poštuju dovoljno vrijednosti naslijeđenog prostora i kulturne baštine, a neprihvatljivim zahvatima često su ugrožene biološka i krajobrazna raznolikost. Stoga pristup ECOVAST-a polazi s koncepta lokalnog, od malog grada i njegovog okruženja koji su kroz duga povijesna razdoblja bili povezani višeznačnim odnosima. Jedinstvene kulturne, socijalne, ekološke i gospodarske vrijednosti malih gradova i pripadajućeg krajolika s kojim su povezani fizičkim, kulturnim, socijalnim, administrativnim i funkcionalnim vezama, od posebnog su značenja jer pridonose i europskoj kulturnoj raznolikosti. Gospodarske i ostale aktivnosti pokrenute na načelima održivog razvitka, koje uzimaju u obzir raznolikost sredina malih gradova i sela (npr. priobalna, otočna, nizinska, planinska, prigradska područja, krajobrazi u blizini gradova) na način da se u strategiji i modelu razvoja osigura fleksibilan pristup kojim će se omogućiti stanovnicima, lokalnim grupama i zajednicama da utječu na lokalnu politiku, metode prikupljanja financijskih sredstava i njihovu provedbu, alternativni je pristup razvitku.

Stanje u Hrvatskoj

Mali povijesni gradovi i naselja Hrvatske važan su činitelj identiteta na svim razinama; od lokalnog, regionalnog do nacionalnog. Tijekom povijesnih razdoblja bili su generatori razvoja pripadajućeg okruženja. Preliminarna analiza današnjeg stanja malih gradova pokazuje da su se njihova nekadašnja uloga i značenje promijenili; gubitak vitalnog stanovništva i uz to smanjeni stupanj gospodarskih djelatnosti, doveli su do degradacije fizičkih obilježja grada – propadanja ili vrlo zapuštenog stanja građevne strukture bez odgovarajuće brige vlasnika, neprihvatljive ili nikakve namjene. Brojnost malih gradova Hrvatske, njihovo zapušteno gospodarstvo, stanovništvo starije dobi i uglavnom vrlo loše građevno stanje zahtijevaju poduzimanje odgovarajućih mjera i brzo djelovanje. S druge strane, mali gradovi i naselja u kojima se nastavlja suvremeni razvoj često trpe neodgovarajuće promjene koje nisu u skladu s kvalitetom života njihovih stanovnika. Promjene u prostoru koje izazivaju procesi globalizacije i slobodnog tržišta, bez odgovarajućih i učinkovitih alata za sprječavanje nezakonitih radnji kojima se nepovratno mijenjaju i gube svojstva i kvalitete povijesnih ambijenata, a divljom gradnjom zauzimaju kvalitetni pejzažni predjeli, zahtijevaju integralni pristup.

Ciljevi

U okviru europskog Projekta ASSET (Action to Strenghten Small European Towns) hrvatska sekcija ECOVAST-a pokreće projekt: Mali povijesni gradovi i naselja Hrvatske – obnova i održivi razvitak. Namjera projekta je upozoriti na kvalitete i potencijale malih povijesnih gradova i naselja u raznim hrvatskim regijama: mediteranskog i kontinentalnog područja, kao resursa gospodarskog razvitka te pružiti podršku i poticaj malim gradovima za njihove programe obnove na načelima očuvanja kulturne i prirodne baštine i njihova okruženja. Osnovna vizija je unapređenje kvalitete života u malim gradovima i njihovom okruženju, uz očuvanje lokalnog i regionalng identiteta, te kulturnog i prirodnog naslijeđa. Razvitak i obnova malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u funkciji razvoja regije, odnosno županije, treba se provoditi na način kojim će se osigurati zaštita i očuvanje kulturnih, prirodnih i ekoloških vrijednosti u okviru koncepta održivog razvitka, primjenjujući zajedničke metodologije koje uključuju društveno, gospodarsko, prostorno i urbanističko planiranje, kao i metode održive konzervatorske obnove. Projekt ima za cilj ukazati na potrebu poboljšanja i revitaliziranja naslijeđenih kulturno povijesnih, estetskih, ekoloških i prirodnih vrijednosti, uvažavajući znanstvene i gospodarske aspekte te definirati modele održivog razvitka. Glavni cilj projekta je s jedne strane potaknuti izradu Strategije obnove malih povijesnih gradova i njihovog okruženja, a s druge, povezati i usmjeriti pojedinačne konkretne programe u cjeloviti kocept. Osnovno je polazište da kulturno naslijeđe malih povijesnih gradova i pripadajućeg krajolika, očuvano i upravljano na odgovarajući način, može imati važnu ulogu u prostornom i gospodarskom razvoju, ne samo grada već i regije, odnosno županjie. Održivost svake nove namjene u okviru povijesnog grada zahtijeva finu ravnotežu između korištenja i zaštite, koja će omogućiti društvenu, gospodarsku i financijsku korist stanovnicima. Dosad propitani, opće poznati i prihvaćeni koncepti i primjeri revitalizacije malih povijesnih europskih gradova u okviru sadržajne prenamjene ostvarili su razvitak u pravcu kulturnog i eko turizma, kulturnih putova na nacionalnoj i europskoj razini i sličnim temama.
Namjera ovog projekta je okupljanje stručnjaka, istraživača i odgovornih osoba iz državnih tijela i institucija, jedinica lokalne uprave i samouprave, vlasnika i udruga te svih zainteresiranih za problematiku revitalizacije i održivog razvoja malih povijesnih gradova i njihovog okruženja. Jedna od prioritetnih zadaća je sprječavanje daljnje devastacije, propadanja i rušenja povijesnih građevina, ali i nestručnih obnova i nove gradnje kojima se gube izvorna obilježja povijesnih gradova kao nositelja kulturno povijesnih vrijednosti i identiteta šireg okruženja.

Koncept/okvir projekta

S obzirom na specifičnosti pojedinih hrvatskih regija planira se održavanje nekoliko okruglih stolova /konferencija/znanstveno stručnih skupova u različitim gradovima:
1. Mali povijesni gradovi Primorsko goranske županije
2. Utvrde i gradovi protuturske obrane nekadašnje Vojne krajine
3. Mali gradovi i nekadašnja trgovišta sjeverozapadne Hrvatske
4. Povijesna naselja kraških polja
5. Istarski gradići i naselja
6. Naselja doline Neretve i konavoskog polja
7. Povijesna otočna naselja
8. Mali gradovi Dalmacije
9. Mali gradovi Slavonije

Načela /platforma djelovanja

1. Sustav središnjih naselja – malih gradova i nekadašnjih trgovišta kao bitna odrednica kvalitetnog prostornog uređenja i razvitka, najvažniji je dio strateških prostornih planova Republike Hrvatske, jer oblikuje prostore naselja i njihova krajobrazna okruženja te infrastrukturne i komunikacijske sustave za njihovo povezivanje
2. Program prostornog uređenja RH naglašava osobitu važnost policentričnog razvoja prvenstveno osnaživanjem srednjih i manjih gradova te oko 600 lokalnih središta koja imaju uvjete za razvoj, a time i mogućnost utjecaja na pripadajuća gravitacijska područja. Također se naglašava potreba intervencija u područjima stradalima u ratu i rijetko naseljenim dijelovima, kako bi se osnažila mreža gradova i poboljšao razmještaj vitalnih funkcija. Upozorava se i na nepovoljnost prenaglašene specijalizacije gradova kao što je to slučaj u turističkim mjestima.
3. Kulturno naslijeđe malih povijesnih gradova očuvano i upravljano na primjeren način može imati važnu ulogu u prostornom i gospodarskom razvoju svake regije, ali i Hrvatske u cjelini. Uz poboljšanje i revitalizaciju kulturno povijesnih, estetskih, edukativnih i gospodarskih aspekata naslijeđa malih povijesnih gradova mogu se uspostaviti uvjeti za kvalitetniji život njihovih stanovnika.
4. Svi povijesni gradovi s pripadajućim okruženjem – kao izuzetni i  dragocjeni čuvari kulturno povijesne baštine svoje sredine (užeg i šireg zavičaja) imaju uz velike gradske centre posebno značenje u životu zajednice u okviru odgovarajuće politike i strategije razvitka, kroz programe i projekte istraživanja, prezentacije i informiranja te edukacije stanovnika, posjetitelja i turista.
5. Iako su neki od malih povijesnih gradova u posljednjih dvadesetak godina postigli značajne rezultate u istraživanju i prezentaciji svoje baštine, ostaje veliki nerazmjer u postignutim rezultatima u odnosu na cjelokupno stanje, prije svega zbog neadekvatne politike i strategije na razinama od lokalne i županijske do državne, nedovoljne organiziranosti udruga, strukovnih udruženja i turističkih zajednica, te u jasnom definiranju ciljeva razvitka. Iako osnovni model i pristup revitalizaciji polazi s općih stanovišta, zbog vrlo različitih stanja u svakom od povijesnih gradova treba pristupiti analizi specifičnosti područja i definiranju pojedinačnih ciljeva, uz suradnju i pomoć stručnih državnih tijela i institucija  te županije kao koordinatora razvoja.
6. U cilju obnove i održivog razvitka malih povijesnih gradova i naselja zalažemo se da se na državnoj/regionalnim razinama izradi Strategija obnove i razvoja malih povijesnih gradova i naselja u okviru međuresorne suradnje nadležnih ministarstava (regionalnog razvoja, gospodarstva, poljoprivrede, turizma, kulture..), a u suradnji s ostalim relevantnim institucijama,  zajednicama i interesnim grupama
7. Zalažemo se za uspostavljanje sustavnog dokumentiranja, evidencije, vrednovanja, praćenja stanja i kreiranja planova obnove i revitalizacije malih povijesnih gradova, korištenjem stručnih metoda istraživanja i prezentacije, osnivanjem Centra za male povijesne gradove i naselja.
8. Važan aspekt u procesu revitalizacije malih povijesnih gradova je sustav informiranja i permanentnog educiranja građana i korisnika, uz načelo otvorenosti i očuvanja vlastitog identiteta i tradicije.
9. Suradnja i razmjena iskustava predstavnika lokalne uprave i samouprave  malih povijesnih gradova /općina, stručnih tijela i ustanova, udruga i zajednica, te osnivanje (koordinacijskih odbora) i/ili Centra za male povijesne gradove (ili sličnog tijela) na razini županije koje bi organiziralo i koordiniralo aktivnosti nameće se kao važan zadatak.

Pripremile:
Predsjednica hrvatske sekcije ECOVAST-a : mr.sc. Biserka Dumbović Bilušić
Predsjednica međunarodnog ECOVAST-a : Tihana Fabijanić Stepinac