Konferencija Ivanić-Grad (2011.) – zaključci

Zaključci
Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa
MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA OBNOVE I RAZVOJA POVIJESNIH GRADOVA
Primjer Ivanić-Grada: Mogućnosti revitalizacije i obnove starog Ivanića

Ivanić-Grad, 11. studenoga 2011.

Zaključci i preporuke skupa

Zaključci i preporuke prezentirani u deset  točaka na znanstveno – stručnom skupu održanom u Mošćenicama 2009. godine, upućeni nadležnim Ministarstvima, ostaju aktualni i dugotrajni program, s glavnim ciljem obnove i revitalizacije malih povijesnih gradova u Hrvatskoj. Ovogodišnja priopćenja potvrđuju većinu strateških zaključaka, ali i podrobnije nastavljaju razrađivati pitanja vezana uz metode planiranja i provođenja obnove.

Na temelju izlaganja i pisanih priopćenja na skupu u Ivanić-Gradu zaključeno je:

1.    Mali povijesni gradovi važni su zbog činjenice da u njima živi znatan dio ukupne populacije pojedine regije ili države, zbog njihove uloge u očuvanju lokalnih identiteta, kao i zbog važne uloge koju mali gradovi sa svojim funkcijama i sadržajima imaju u odnosu na ruralne prostore koji ih okružuju.

2.    Razlozi sadašnjeg nezadovoljavajućeg  stanja malih povijesnih gradova su mnogostruki. Velik dio odgovornosti snose i stručnjaci uključeni u procese planiranja prostora (planeri, arhitekti, konzervatori, pejsažni arhitekti, inženjeri raznih struka te stručni djelatnici lokalnih uprava) koji u dovoljnoj mjeri ne  sagledavaju cjelovitost povijesnog naselja i ne prepoznaju vrijednosti i potencijale tih prostora.

3.    Pokrivenost prostora prostorno-planskom i konzervatorskom dokumentacijom ne jamči i njihovu uspješnu provedbu. Postojeći sustav urbanističkih planova neprilagođen je za povijesne sredine, a postojeći sustav obaveznog uključivanja javnosti u planerske procese treba nadograditi aktivnim sudjelovanjem, uz iznalaženje modela artikulacije i zaštite javnog interesa.

4.    U planiranju i provedbi prostornih/urbanističkih i ostalih razvojnih planova izostaje sustavni i integralni pristup koji bi trebao osigurati aktivno sudjelovanje svih dionika (uz aktivno uključivanje lokalne javnosti, vlasnika te stručnjaka različitih disciplina) i težiti  njihovoj provodivosti, uz nužno definiranje modela financiranja, modela rješenja imovinsko-pravnih odnosa te modela trajne financijske održivosti programa obnove.

5.    U vrednovanju povijesnih struktura i donošenju strateških odluka obnove povijesnog grada, potrebno je stručna istraživanja povezati sa stavovima ostalih aktera: u prvom redu građana, gospodarstvenika, udruga civilnog društva, institucija, političara, stručnih i upravnih tijela, stručnjaka u gradskoj upravi koji svakodnevno donose odluke važne za funkcioniranje i razvoj grada te aktivno sudjeluju u procesima njegove transformacije.

6.    Posebnu pažnju treba posvetiti trajnoj edukaciji i podizanju svijesti o vrijednostima povijesne baštine, ali i o potencijalima koje takva baština u svom širem prostornom kontekstu predstavlja za razvoj grada. Takva vrsta osviještenosti, uz aktivno uključivanje javnosti u sve procese, može postati učinkovit mehanizam zaštite postojećih kvaliteta lokalne sredine. Pritom je važna uloga lokalnih kulturnih institucija, kao i lokalnih udruga građana.

7.    Ulaganja u obnovu zaštićenih naselja i građevina treba pospješiti poreznim pogodnostima i drugim instrumentima financiranja, kao i potporama (stručnim i financijskim) prilikom prijava na dostupne programe financiranja.

8.    Prihvatljivi su kvalitetni modeli obnove kulturnih dobara kao pokretača i okosnice razvoja turizma, pri čemu je važno da razvoj turizma ne naruši sklad socioekonomskih uvjeta života i identitet grada. Kompleksni odnos kulture i formiranja lokalnih identiteta uključuje stvaranje novih „atraktora događaja“ u novim ili prenamijenjenim građevinama, materijalne kulturne objekte koji prenose „lokalne poruke“ i značenja te nematerijalne izraze lokalne kulture koji su neizbježno isprepleteni i s turizmom. Mali povijesni gradići moraju svoje mjesto na turističkom tržištu pronaći u vlastitoj autentičnosti.

9.    Razvoj temeljen na razvoju turizma nije jedini model kojega treba razvijati u postindustrijskom razdoblju u kojem se nalaze naši gradovi, a turizam kao monokultura nosi i određene opasnosti. U promišljanje budućeg razvoja malih povijesnih gradova treba uključiti projekte koji će biti usmjereni na obnovu ekonomske osnove grada i koji onda mogu funkcionirati kao razvojni katalizatori lokalnih sredina.

10.    Osnovni strateški ciljevi razvoja trebaju poštovati specifičnosti mjesta. Svrha revitalizacije nije uvijek potpuna rekonstrukcija povijesnih oblika ili elemenata, nego nalaženje rješenja za očitavanje povijesnih sadržaja, znakova i simbola u strukturi i kulturnom krajoliku naselja. Povijest mjesta, uz simbolični, emocionalni naboj, nosi i potencijal koji može i treba biti inspiracija za kreiranje novih vrijednosti.


>> Zbornik radova
>> Prikaz skupa


Međunarodni znanstveno-stručni skup
MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA OBNOVE I RAZVOJA POVIJESNIH GRADOVA
Primjer Ivanić-Grada: Mogućnosti revitalizacije i obnove starog Ivanića

Ivanić-Grad, 11. studenoga 2011.

Organizatori | Organizers
Hrvatska sekcija ECOVAST-a (Europskog vijeća za sela i male gradove), Zagreb
i udruga Prijatelji baštine – Amici hereditatis, Ivanić-Grad

Znanstveni odbor | Scientific Committee
dr.sc. Peter Fister, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana;
dr.sc. Nataša Jakšić, Arhitektonski fakultet, Zagreb;
dr.sc. Damir Krajnik, Arhitektonski fakultet, Zagreb;
dr.sc. Jasenka Kranjčević, Institut za turizam, Zagreb;
dr.sc. Aleksandar Lukić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb;
dr.sc. Anka Mišetić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb;
dr.sc. Ratko Vučetić, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb;
mr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, Ministarstvo kulture, Zagreb;

Organizacijski odbor | Organizational committee
Katarina Magić Koščević, Udruga Prijatelji baštine;
Nikša Božić, Hrvatska sekcija ECOVAST-a;
Ana Marković, Maja Cepetić, Vida Pust Škrgulja (Udruga Prijatelji baštine);
mr.sc. Valerija Kelemen Pepeonik, Tihana Stepinac Fabijanić, Branka Širinić (Hrvatska sekcija ECOVAST-a).

Pokrovitelji skupa | Sponsored by
Grad Ivanić-Grad
Ministarstvo kulture
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Održavanje skupa pomogli su:
Grad Ivanić-Grad
Ministarstvo kulture
Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada
Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad

Sponzori skupa:

Donatori skupa:
BINĐO d.o.o., CVIPEK d.o.o., ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆPLAST d.o.o.,
IVA-Z d.o.o., KONAT d.o.o., LUKAČ d.o.o., MATO-el-d d.o.o., MI-MARIS d.o.o., SLIŠAK d.o.o.