Konferencija Ivanić-Grad – sažetci četvrte grupe izlaganja

Međunarodni znanstveno-stručni skup
MODELI UPRAVLJANJA PROCESIMA OBNOVE I RAZVOJA POVIJESNIH GRADOVA

Nastavljamo s objavljivanjem sažetaka izlaganja konferencije u Ivanić-Gradu (koja se održava 11. studenoga 2011.). U zadnjoj grupi objavljujemo sažetke četvrtog dijela konferencije pod nazivom “Mogućnosti revitalizacije i obnove starog Ivanića”.


Četvrta grupa: MOGUĆNOSTI REVITALIZACIJE I OBNOVE STAROG IVANIĆA


Prof. Peter Fister:
Basic aims and new tasks of urban renovation

The new method is the result of interdisciplinary research project Re Urban Mobil (Mobilising Reurbanisation on condition of demographic change) within the European Fifth Framework Program »Energy, Environment and Sustainable Development« from 2002 – 2005. Faculty of Architecture coordinated and performed special section about architecture and urban planning together with 4 basic sections (others: sociology and demography, economics and law, urban ecology) and in 4 European cities as case-studies (Bologna, Leipzig, Leon, Ljubljana). The general aim of the project was to analyse the urban renovation potentials and obstacles of residential areas and to develop a new methodology of sustainable planning through instruments, incentives and strategies for an ap¬propriate and long-term use of these areas taking into consideration changing demo¬graphic preconditions and importance of specific cultural heritage. The specific aims of the new approach are to analyse the advantages and disadvantages of urban areas in general and on the base of case study results. Scientific aim is to define the basic prerequisites for higher living quality with respect to the urban development, architectural planning and the protection of cultural heritage.
The study proposes a new methodological approach in research, planning and implementing the reurbanisation in existing city structures. The most important novelties are: special comparative interdisciplinary analysis, specific list of indicators and their applicability, proposal for work method of architectural and urban planning, new method of analysing renewal feasibility of existing architectural and urban structures, suggestions for special instruments as part of reurbanisation process with complex aim at development as well as at protection of specific values of cultural heritage in different urban structures and cities. The planning process in the case studies in four cities is based upon such new methodology.

Prof.dr.sc. Peter Fister je profesor emeritus na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.


Zofia Mavar, Marija Tusun
Konzervatorska istraživanja kao podloga za razvojne planove Ivanić-Grada

Ivanić-Grad, administrativno središte jugoistočnog dijela Zagrebačke županije, nedovoljno je istražen, te su podaci o vremenu nastanka naselja prilično šturi, no neki ukazuju na njegovo srednjovjekovno podrijetlo. Elementi najstarijih struktura toga povijesnog naselja danas nisu uočljivi, jer je grad tijekom zadnja dva stoljeća doživio znatne promjene. Pečat urbanoj cjelini grada svojim povijesnim značajkama daju građevine iz druge polovice 19. i početka 20. stoljeća, koje i prevladavaju u urbanoj strukturi ovoga starog trgovišta. Iako su mnoge građevine tijekom vremena u većoj ili manjoj mjeri izmijenjene naknadnim adaptacijama, ta je graditeljska baština još uvijek važno obilježje identiteta ovoga naselja, zbog čega je godine 2006. zaštićeno kao kulturno dobro. Zadnjih godina, zbog različitih okolnosti, njegov građevni fond ubrzano propada, mnoge su povijesne građevine zamijenjene novima, vrlo često kao meta špekulanata, što rezultira prostornim konfliktima. Zamjetne su neprimjerene intervencije u povijesnoj urbanoj cjelini, napose nestajanje tradicijskih oblika i promjena mjerila maloga naselja, koje degradiraju povijesni ambijent i sliku naselja narušavanjem povijesne kompozicije i ambijentalnog sklada.
Privlačnost Ivanić-Grada, napose njegova širega područja jedna je od osnovnih pretpostavki uspješnoga razvitka specifičnih oblika turizma (zdravstvenog, agrikulturnog, ekološkog i drugih oblika), koja nedvojbeno ovisi i o vrednovanju i zaštiti povijesnog identiteta naselja. Konzervatorske analize i studije potiču daljnja istraživanja radi zaštite očuvanih kulturno-povijesnih vrijednosti. Konzervatorska istraživanja povijesti naselja, usporedne analize razvoja malih naselja u zagrebačkoj regiji te ankete ciljanog sadržaja provedene među stanovništvom, osobito mlađom populacijom, podloga su za odabir ispravnog rješenja za zaštitu i kontrolirani razvoj ovoga povijesnog naselja. 

Zofia Mavar, dipl.ing.arh. zaposlena je u središnjoj službi zaštite kulturne baštine Republike Hrvatske kao viša stručna savjetnica na zaštiti kulturno-povijesnih cjelina.
Marija Tusun, dipl.ing.arh. radi u središnjoj službi zaštite kulturne baštine Republike Hrvatske, u Odjelu za prostorno-planske mjere zaštite kulturne baštine.


Marija Geiger Zeman, Zdenko Zeman
Suveniri – simboli lokalnih identiteta, ekspresije kulturne baštine i promotori turizma

Kulturna baština je važan čimbenik artikuliranja i osnaživanja atraktivnosti konkretnih lokalnih identiteta. U tom se kontekstu suveniri pojavljuju kao neodvojivi dio planirane, organizirane, sustavne i precizno artikulirane razvojne strategije određenog lokaliteta. Na današnjem, ekstremno kompetitivnom tržištu, upravo posebnost i unikatnost postaju kvalitete od iznimne važnosti pa dobro dizajnirani, kvalitetni i estetski prihvatljivi suveniri ne samo da suoblikuju turistički imidž lokaliteta, nego uvjerljivo materijaliziraju i promoviraju segmente njegova identiteta, kulturne baštine, ali i okolišnih vrijednosti. U tom smislu suvenire možemo odrediti kao kompleksne kulturne objekte koji prenose „lokalne poruke“ i značenja te (ne)materijalne izraze lokalne kulture i, u konačnici, možemo ih odrediti kao pripovijedače lokalnih (ali i personalnih) naracija. S obzirom da su isprepleteni i s turizmom, njihovo kreiranje, distribucija i recepcija/konzumacija neizbježno potiču različite rasprave – kulturološke, sociološke, ekonomske, estetske, okolišne… Rad se bazira na kvalitativnom istraživanju recentne suvenirske ponude Ivanić-Grada, pri čemu se: 1) demonstrira socio-kulturna analiza ivanićgradskih suvenira i 2) propitkuju mogućnosti modifikacije i razvoja ivanićgradske ponude suvenira kao važnog dijela promoviranja turističke i kulturne atraktivnosti lokaliteta.

Dr.sc. Marija Geiger Zeman je sociologinja, zaposlena na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu.
Dr.sc. Zdenko Zeman diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao sociologiju. Zaposlen je na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu.


Vedran Prelogović, Aleksandar Lukić
Funkcionalno-prostorna struktura ivanićgradskog podgrađa kao element urbanog identiteta

Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje funkcionalne strukture ivanićgradskog Podgrađa kao integralnog elementa koncepta identiteta mjesta, koji se posljednjih desetljeća nametnuo kao jedno od ključnih pitanja održivog prostornog razvoja. Funkcionalno-prostorna struktura utvrđena je terenskim kartiranjem uslužnih djelatnosti koje koriste prostor Podgrađa i susjednog Trga: trgovine, ugostiteljstva, obrta, financijskog poslovanja i profesionalnih usluga. Također su evidentirani zapušteni objekti/bez funkcije. Rezultati upućuju da je s aspekta valorizacije kulturno-povijesnog naslijeđa očit prostorni pomak težišta tradicionalne obrtničko-trgovačke uloge Podgrađa na današnji središnji Trg, nekadašnji rub grada. Podgrađe je pritom zadržalo stambenu funkciju, s tek nekoliko trgovačkih i obrtničkih subjekata. Uz ovu jasno izraženu polarizaciju, vidljiva je i razlika u intenzitetu fizičkog zapuštanja objekata koja je znatno izraženija u Podgrađu što ukazuje na opasnost od funkcionalnog unificiranja Podgrađa u neprepoznatljivu stambenu zonu kojoj prijeti degradacija. Planiranje Podgrađa bilo bi stoga poželjno s aspekta konzervacije i restauracije kulturno-povijesnih vrijednosti proširiti i na revitalizaciju nekadašnje trgovačko-obrtničke funkcije prilagođene mjeri i duhu današnjeg vremena, u nekoj posve novoj kreativnoj ekspresiji. Uz Muzej kao svakako jedan od temeljnih oblika promišljanja identiteta, vraćanje duha Podgrađu pridonijelo bi primjerice otvaranje manjih obrtničkih radionica-prodavaonica namijenjenih edukaciji, izradi i prodaji tradicionalnih, kako uporabnih tako i suvenirskih predmeta. Time bi se pridonijelo i evociranju nekadašnje kulture života i rada kao sastavnih dijelova identiteta. Pri vrednovanju uloge Podgrađa treba imati na umu cjelinu urbanog tkiva i ruralne okolice ivanićgradskog kraja, stvarajući time, posebno u turističkom, ali i u kulturnom i edukacijskom smislu, slojevitu, ali i jedinstvenu i prepoznatljivu mozaičnu destinaciju.

Dr.sc. Vedran Prelogović, diplomirani geograf, doktorirao je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Zaposlen je kao docent na Geografskom odsjeku PMF-a.
Dr.sc. Aleksandar Lukić, diplomirani geograf, docent je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.Vida Pust Škrgulja:
Revitalizacija povijesnih sredina između vizije i ostvarenja – komparativni potencijali Ivanić-Grada

Govoreći o obnovi i revitalizaciji povijesnih urbanih cjelina često smo suočeni s problemom kako, u sučeljavanju različitih pristupa, vizija i interesa vezanih uz ovu temu, pronaći neki univerzalni zajednički nazivnik kojim bi se mogli pomiriti svi ti raznorodni stavovi, želje i ciljevi. I u kontekstu suvremene muzeologije koja se u posljednjim desetljećima izrazito brzo razvija i mijenja čak neke od temeljnih odrednica vlastite struke, dolazimo do neujednačenih stavova u odnosu do pitanja revitalizacije. Dugoročni je cilj gotovo svake obnove i revitalizacije vratiti život u taj umirući prostor i ujedno sačuvati njegov povijesni identitet. U vrijeme globalnih povezivanja, individualna prepoznatljivost svakog, kulturno i gospodarski kompetitivnog prostora postaje sve jači imperativ razvojnih projekata. Stoga je u pripremi dugoročnih strategija razvoja važno postaviti jasne ciljeve te odrediti i razgraničiti područja sinergijskog djelovanja pojedinih struka u interdisciplinarnom konceptu. Posebno mjesto u takvom konceptu pripada integralnoj skrbi za baštinu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, a očuvanje i revitalizacija povijesnog urbanog prostora za očuvanje specifične kulturno-povijesne baštine kraja usporedivi su sa zaštitom i obnovom prirodnog staništa u cilju očuvanja života neke ugrožene biološke vrste.  Rušenjem povijesnih tragova u prostoru briše se dio njegova vizualnog identiteta. Povijesna urbana cjelina arhitektonski je zapis u prostoru, identifikacijski dokument par excellence koji, s aspekta teorije baštine, već samim svojim postojanjem omogućuje identifikaciju povijesnog kontinuiteta života na prostoru koji ona zauzima sve od vremena polaganja temelja za prvu građevinu u budućem naselju.
Pitanje očuvanja stare urbane jezgre povijesnog Ivanić-Grada ostaje otvoreno još od početka druge polovice 20. stoljeća, kad se, u trendovima razvoja uspješnog  industrijskog gradića modernih  vizura, najstariji dio grada počeo doživljavati gotovo kao smetnja u razvoju. Slično se događalo i u mnogim drugim, većim i manjim gradovima, u Hrvatskoj i drugdje. I kad se, nakon određenog vremena, krenulo u obnovu tih povijesnih prostora, rezultati su bili raznoliki. O nekima od njih će biti govora u ovom izlaganju, kako bi se, metodom komparativne analize, istaknuli neki razvojni potencijali samog Ivanić-Grada i ukazalo na mogućnosti integracije njegove baštine u koncepte budućeg razvitka.

Vida Pust Škrgulja profesor je latinskog jezika i povijesti umjetnosti. Zaposlena je kao profesor u gimnazijskim odjelima SŠ Ivan Švear u Ivanić-Gradu i Križu. Pokrenula je osnivanje udruge Prijatelji baštine-Amici hereditatis koju je vodila kao prva predsjednica do kraja 2009.


Opširnije o konferenciji

Program skupa

Obrazac za prijavu


Organizatori:
Hrvatska sekcija ECOVAST-a i udruga Prijatelji baštine – Amici hereditatis, Ivanić-Grad

Pokrovitelji skupa su:
Grad Ivanić-Grad
Ministarstvo kulture RH
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH

Održavanje skupa pomažu:
Grad Ivanić-Grad
Ministarstvo kulture
Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada
Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad

Sponzori skupa:

Donatori skupa:
BINĐO d.o.o., CVIPEK d.o.o., ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆPLAST d.o.o., IVA-Z d.o.o., KONAT d.o.o., LUKAČ d.o.o., MATO-el-d d.o.o., MI-MARIS d.o.o., SLIŠAK d.o.o.