Smjernice za zaštitu ruralnih naselja doline Neretve

Predstavljamo projekt koji se provodio u sklopu europskog projekta CO-EVOLVE, a bio je usmjeren na analizu i izradu planerskih smjernica za zaštitu ruralnih naselja doline Neretve.

Opis projekta

Projekt CO-EVOLVE (Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism – Promicanje ko-evolucije ljudskih aktivnosti i prirodnih sustava za razvoj održivog obalnog i pomorskog turizma) provodio se od 2016. do 2019. godine kroz program Interreg MED. Europski projekt okupio je partnere iz Grčke, Italije, Španjolske, Francuske i Hrvatske. Hrvatski partneri na projektu bili su Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA te Javna ustanova RERA za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

U sklopu navedenog projekta tvrtka APE d.o.o. iz Zagreba izradila je Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve. Jedan od voditelja projekta bio je član Hrvatske sekcije ECOVAST-a Nikša Božić.

Stručnu potporu naručitelju – Regionalnoj razvojnoj agenciji Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA pružio je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije kao stručna koordinacijska institucija.

Polazišta

Kao pilot područje za provedbu aktivnosti projekta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odabran je prostor doline rijeke Neretve. Radi se o prostoru kojim dominira rijeka Neretva sa svojom širokom deltom. Prostor je to gdje se preklapaju prirodni močvarni i meliorirani poljoprivredni krajolici, brdski predjeli, ruralni krajolici i urbanizirani potezi. Sve navedeno dio je prepoznatljivog prostornog mozaika koji ima obilježja kulturnog krajolika. U takvom prepoznatljivom krajoliku nalazimo i brojno naslijeđe u obliku malih sela i zaseoka koje je važno za formiranje lokalnog identiteta, a već je duže vremena ugroženo promjenom načina života, propadanjem ili neprikladnom novom izgradnjom.

Veliki broj tradicionalnih seoskih naselja i zaseoka do sada je bio neistražen, djelomično evidentiran ali ne i zaštićen kao kulturna baština. U prostornim planovima za njih su utvrđena građevinska područja uz primjenu općih odredbi kao i za predjele novih naselja. Na taj se način u tradicionalnim naseljima događa gradnja neprimjerenih gabarita, prostornih odnosa i oblikovanja u odnosu na zatečene kvalitete ruralnih sredina. U nekim naseljima pritisak na gradnju je intenzivniji i ne može se ispuniti samo u okviru postojeće građevine, to jest, planovi predviđaju i širenje postojećih građevinskih područja.

Jedno od temeljnih polazišta u ostvarivanju ciljeva suvremene zaštite jest uključivanje i integracija kulturno-povijesnoga naslijeđa u suvremeni život što se smatra najboljim oblikom njegove zaštite. Ona se u brojnim slučajevima ostvaruje metodama urbanističkog i prostornog planiranja. U slučaju ruralnih naselja doline Neretve uglavnom se ne radi o formalno zaštićenim kulturnim dobrima nacionalnog značaja te je jedina mogućnost zaštite njihovih graditeljskih struktura kroz odredbe prostornih planova. Stoga je cilj projekta bio stvoriti Smjernice za cjelovitu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma u dolini Neretve koje bi uključivale planske i arhitektonske smjernice za izgradnju u tradicionalnim ruralnim naseljima doline rijeke Neretve.

Smjernice za zaštitu ruralnih naselja

Kroz projekt su identificirana i valorizirana 203 sela i zaseoka u sedam gradova i općina doline Neretve od kojih je njih nešto manje od polovice napušteno ili tek privremeno naseljeno. Nakon detaljne terenske analize stvoren je katalog ruralnih naselja / zaseoka. Baza podataka povezana je s grafičkom bazom podataka izrađenom u GIS-u. Svi su zaseoci katalogizirani analizom naselja, prostornih struktura, prostorne organizacije, slika naselja, prepoznavanja  veza  između  krajolika  i  njegovih  sastavnih  dijelova,  te  identificiranjem  povijesnih  i  postojećih mreža naselja u krajoliku i širem području. Utvrđeni su prostorni resursi i sukobi u prostoru. Za svaki je zaseok napravljen analitički (kataloški) karton.

Razvijene su smjernice za revitalizaciju ruralnih naselja koje uključuju konkretne smjernice za pojedine prostorne planove gradova i općina doline Neretve, a odnose se na preporuke za planiranje i plansku zaštitu ruralnih naselja. Ovisno o provedenoj valorizaciji tradicijskih naselja, za svako od 203 naselja propisane su i planske smjernice koje se mogu direktno ugraditi u prostorne planove.

Arhitektonske smjernice za oblikovanje građevina u povijesnim ruralnim krajolicima pripremljene su kao popularni priručnik namijenjen lokalnom stanovništvu. U brošuri su navedeni osnovni elementi povijesnog i prostornog konteksta ruralnih naselja doline Neretve. Jednostavnim jezikom i brojnim ilustracijama pojašnjene su vrijednosti i osnovni elementi tradicijske arhitekture ruralnih naselja doline Neretve. Ukazano je na najčešće oblikovne greške koje nalazimo u prostoru te su dane smjernice za obnovu tradicijske arhitekture kao i smjernice za novu gradnju prema načelima tradicijske gradnje. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse, a ukazano je i na neke uspješne primjere suvremene arhitekture koji koriste suvremenu arhitektonsku interpretaciju karakterističnih obilježja tradicijskog graditeljstva te se suvremenim oblikovnim jezikom skladno uklapaju u kontekst povijesnog ruralnog krajolika. Publikacija je namijenjena široj publici s ciljem trajne edukacije i podizanja svijesti o vrijednostima lokalnog kulturnog naslijeđa i potrebi njegove primjerene obnove. Jer znanje i svijest o vrijednostima lokalnog naslijeđa najučinkovitiji je mehanizam zaštite kulturnog naslijeđa, a time i lokalnog identiteta.

Projekt je uključivao i radionice s lokalnim stanovništvom na osvješćivanju vrijednosti tradicionalne arhitekture i potrebi kvalitetne restauracije u duhu tradicije i problemima koji se odnose na revitalizaciju. Ukupno su održane četiri radionice. Na radionici „Revitalizacija ruralnih naselja doline Neretve“ održanoj 12. srpnja 2019. godine u Mliništu predstavljena su i iskustva ECOVAST-a na temama zaštite ruralne baštine.

Preuzimanje

Integralni elaborat izrađen u sklopu projekta može se preuzeti na sljedećoj poveznici, na kojoj se nalaze i plakati s izložbe održane prilikom završne konferencije projekta CO-EVOLVE u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.