Međunarodna radionica KRAJOLIK HRVATSKOG ZAGORJA

Međunarodna radionica
KRAJOLIK HRVATSKOG ZAGORJA: PROŠLOST, STANJE, PERSPEKTIVE
Tuheljske Toplice
21.-22. listopada 2010.

3. međunarodni skup
u okviru projekta Hrvatske sekcije ECOVAST-a:
Obnova i održivi razvitak malih gradova i njihova okruženja u Hrvatskoj

Organizatori:
Hrvatska sekcija ECOVAST-a
Krapinsko – zagorska županija

UVOD

Međunarodna radionica na temu prepoznavanja i očuvanja krajolika Hrvatskog Zagorja organizira se kao treći skup projekta Hrvatske sekcije ECOVAST-a: Mali gradovi Hrvatske – obnova i održivi razvitak. Povijesna naselja i ostali elementi prostora integralni su dio prepoznatljivog kulturnog krajolika Hrvatskog zagorja, stoga je glavni cilj radionice jačanje svijesti (stručne i javne) o vrijednostima krajolika i potrebe njegova očuvanja kao važne komponente životnog prostora, propitivanju domaćih i međunarodnih praksi te formuliranju prijedloga za poboljšanje stanja.

Specifična obilježja kulturnog krajolika Hrvatskog zagorja stvarana višestoljetnim povijesnim razvojem, međudjelovanjem antropogenih i prirodnih činitelja, u posljednjim desetljećima doživljavaju velike promjene. Zamjetni su prostori na kojima se resursi i potencijali krajolika prepoznaju kao prednosti i koriste unapređenju kvalitete prostora i života, ali se na mnogobrojnim primjerima krajobrazne vrijednosti narušavaju i nepovratno gube. Cilj održivog razvitka je očuvanje krajobraznih obilježja i njihovo prenošenje budućim generacijama.

Osim nacionalne, potrebna je i regionalna inicijativa, stoga je ovo jedna od prvih županija koja je temu krajolika postavila kao jednu od ključnih u planiranju razvitka, a uloga ECOVAST-a kao udruge civilnog društva, temelji se na poticanju regionalnih i lokalnih inicijativa, umrežavanju različitih dionika te različitim stručnim i savjetodavnim ekspertizama.

Teme zaštite i aktivnog korištenja zajedničkih potencijala krajolika s obje strane granice Republika Hrvatske i Slovenije još uvijek nisu dovoljno naglašene, niti su iskorištene sve mogućnosti za prekograničnu suradnju u okvirima europskih projekata i programa.

Europsku konvenciju o krajobrazu, koju je Hrvatska ratificirala 2004. godine,  potrebno je učinkovitije uvesti u praksu što nužno zahtijeva i međusobno usklađivanje zakonskih obveza koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Djelotvoran i transparentan sustav prostornog planiranja je suštinski preduvjet za implementaciju tematike krajolika. Prostorno planiranje uključuje i sudjelovanje lokalne samouprave i građana u procesima zaštite i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti koje nisu zaštićene zakonima, već se štite mjerama prostornih planova. Tu je naročito značajna uloga civilnog društva prije svega u educiranju, poticanju uključivanja i umrežavanju.

Neposredni povod za održavanje skupa je obilježavanje desete godišnjice donošenja European Landscape Convention (Europske konvencije o krajobrazima), Firenca 2000.

CILJEVI:
– naglasiti značaj očuvanja i zaštite krajolika, njegovih kulturnih i prirodnih sastavnica kao ključnog elementa prostornog identiteta, ali i razvojno gospodarskog potencijala u okviru obazrivog gospodarskog korištenja i razvitka;
– definirati ulogu prostorno-planske dokumentacije kao multidisciplinarnog alata za očuvanje i zaštitu krajolika;
– stvoriti platformu za dopune i izmjene zakonskih akata te izradu razvojnih projekata i programa koji uključuju i obuhvaćaju krajolik.

ZADACI:
– razmjena znanja i iskustava vezanih za upravljanje prostornim resursima krajolika (posebno prirodnom i kulturnom baštinom);
– usvanje novih stručnih znanja potrebnih za kreativnu suradnju svih dionika u procesu planiranja i korištenja potencijala krajolika;
– istraživanje načina implementacije European Landscape Convention i analiza dosadašnjih odnosa prema krajoliku, naročito u procesima prostornog planiranja;
– formuliranje prijedloga za unapređivanje stanja.

NAČIN  RADA:
Uključuje četiri tematske radionice, studijski obilazak terena te plenarnu raspravu s donošenjem zaključaka.
Stručnjaci, voditelji tematskih sklopova pripremit će uvodna izlaganja kao platformu za rad u radionicama. U tematskim radionicama sudjeluje 5-7 sudionika, stručnjaka iz pojedinih područja. Rezultati timskog rada biti će prezentirani u plenarnim raspravama na kojima se očekuje aktivno sudjelovanje svih sudionika.


TEMATSKI OKVIRI:

1. Definicije, značenje i pravni okviri očuvanja i zaštite krajolika
Pojmovno određenje, povijesni kontekst, značenje, pristup i zakonski okviri zaštite i     uređenja

2. Stanje krajolika  i sustav prostornog uređenja
Analiza postojećih prostorno planskih sustava i uključivanje politike krajolika u planove Županije, gradova i općina te prijedlog programa izrade Studije zaštite krajolika Krapinsko zagorske županije

3. Modeli gospodarskog korištenja potencijala krajolika
Analiza postojećih modela planiranja i gospodarenja krajolikom (gospodarskog, turističkog, infrastrukturnog, prometnog, poljoprivrednog, prostornog…); potencijali i resursi za moguće gospodarsko korištenje: kulturni turizam, poljoprivreda, ekološka proizvodnja, okolišna orijentacija

4. Međunarodna iskustva u zaštiti i gospodarenju resursima krajolika, mogućnosti suradnje i potencijalni projekti
Pozitivna iskustva gospodarskog korištenja potencijala i resursa krajolika, mogućnosti za prekograničnu suradnju, prijedlog potencijalnih projekata.


POZVANI:
Stručnjaci i znanstvenici raznih profila, predstavnici upravnih tijela i javnih ustanova (razina države, regionalne i lokalne samouprave), muzeja, turističkih zajednica, razvojne agencije, LAG-a, udruga civilnog društva, gospodarstvenika, stanovnika, medija i ostalih zainteresiranih.

REZULTATI:
Zaključci skupa trebali bi biti platforma za izradu strategija, razvojnih i ostalih planova i projekata koji uključuju i obuhvaćaju krajolik. Rezultati rada radionica sa zaključcima plenarne rasprave biti će objavljeni u formi pisanih materijala.

PROGRAM SKUPA
Skup će se odvijati u formatu dvodnevne radionice u kojoj će aktivno sudjelovati dvadesetak stručnjaka, znanstvenika, predstavnika regionalne i lokalne samouprave, upravnih tijela, udruga civilnog društva te gospodarstvenika. Na kraju dvodnevne radionice bit će održana javna prezentacija i diskusija na kojoj se očekuje aktivno sudjelovanje svih zainteresiranih, a posebno će biti otvorena za lokalne stanovnike te medije. Rezultati radionice sa zaključcima biti će publicirani.


Zbog ograničenog broja sudionika za sudjelovanje u radnom dijelu radionice (1. dan) potrebno se je prijaviti do 30. rujna 2010. na e-mail info@ecovast.hr. U prijavi molimo navesti ime i prezime, instituciju, područje interesa te tematsku grupu u kojoj želite aktivno sudjelovati. Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Kotizacija za stručnu ekskurziju 21. listopada iznosi 120,00kn i uključuje prijevoz, stručno vodstvo te obrok. Prijaviti se je moguće do 15. listopada 2010. na e-mail info@ecovast.hr.  
(Pozvani za rad u stručnim grupama oslobođeni su kotizacije.)

Download:
Prva obavijest (pdf, 393 kB)

Uvodni tekst pripremila:
Biserka Dumbović Bilušić